Openbare bekendmakingen 7 september 2017

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblrmail

De openbare bekendmakingen van de gemeente Haaksbergen van 7 september 2017.

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoon (053) 573 45 67.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 9 september halen de Theo Scholteschool en de Dr. Ariënsschool oud papier op in de inzamelgebieden 2 en 6. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur in dozen of gebundeld neerzetten bij de containerverzamelplaats.

17 augustus 2017

Bron: GemeenteNieuws

Algemeen

OPENBARE HOORZITTINGEN
Op maandag 11 september 2017 behandelt de Commissie bezwaarschriften in openbare hoorzittingen bezwaarschriften in commissiekamer 17 van het gemeentehuis.
• 14.30 uur bezwaarschrift tegen het toekennen van een tegemoetkoming in planschade voor een pand aan De Noor 45b
• 15.15 uur bezwaarschrift tegen het wijzigen van een inkomensaanvulling
• 15.45 uur bezwaarschrift tegen het afwijzen van een aanvraag voor individuele Inkomenstoeslag
• 16.15 uur bezwaarschrift tegen het toekennen van bijzondere bijstand en het afwijzen van een aanvraag om bijzondere bijstand
• 16.45 uur bezwaarschrift tegen het afwijzen van een aanvraag om bijzondere bijstand

De kans is aanwezig dat de hoorzittingen achter gesloten deuren worden gehouden. Dat betekent dat niet iedereen erbij aanwezig mag zijn. Voor meer informatie over een hoorzitting kunt u contact opnemen met Juridische Zaken, telefoon (053) 573 45 67.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN
Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
• Bouwstraat 18, ZO-04910, een milieu neutrale melding, voor een interne wijziging
• Eibergsestraat (herinrichtingsplan – centrum), ZO-04907, het kappen van 27 bomen (12 esdoorns, 6 beverbomen en 9 sierperen), aspect kappen, ingediend 29 augustus 2017
• Haaksbergerweg 37, ZO-04911, het plaatsen van een dakkapel, aspect bouw, ingediend 31 augustus 2017
• Kolenbranderweg 56, ZO-04905, het bouwen van een schuur, aspect bouw, ingediend 28 augustus 2017
• Molenveldweg 6, ZS-04913, het realiseren van een woning en africhtingsstal, aspect bouw, ingediend 31 augustus 2017
• Tolstraat 6, ZO-04906, het uitbreiden van een loods, aspect bouw, ingediend 29 augustus 2017

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
• Eibergsestraat (herinrichtingsplan – centrum), ZO-04907, het kappen van 27 bomen (12 esdoorns, 6 beverbomen en 9 sierperen), aspect kappen, ingediend 29 augustus 2017
• Goorsestraat lichtmast nr. 8 en Eibergsestraat lichtmast nr. 33, ZO-04818, voor het plaatsen van lichtmastreclame, aspect bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 6 september 2017. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
• Haaksbergerweg 37, ZO-04888, voor het uitbreiden van een groepsherberg
• Nijverheidsstraat 1 (Industriestraat 19, 21, 41, 43, 51, 47), ZO-04731, voor een interne wijziging
• Schapendrift 11, ZO-04895, voor het veranderen van de schaapskooi
• Textielstraat 9, ZO-04865, voor het uitbreiden van de productieruimte
• Watermolenweg 5, ZO-04888, voor het realiseren van een veulenstal

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open.

MELDING MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL
• Boonkweg 21, ZS-00769, De breekwerkzaamheden vinden plaats in de periode van 20 september 2017 tot en met 22 september 2017, gedurende 3 werkdagen.

Tegen deze melding staat geen bezwaar en/of beroep open.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING
• Forelrookwedstrijd (30 september 2017), ZS-00798, Markt, ingediend 31 augustus 2017
• Kermis (28 t/m 31 september 2017) ZS-00803, Marktplein, ingediend 24 augustus 2017
• Opblaasbaar voetbalveld en dartmuur (16 september 2017), ZS-00779, Markt, ingediend 30 augustus 2017

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
• Blankenburgerstraat Spektakel 2017 (30 september 2017), ZS-00548, Blankenburgerstraat, bekendgemaakt 30 augustus 2017
• Oktoberfestival (28 september 2017 t/m 1 oktober 2017), ZS-00524, Scholtenhagenweg, bekendgemaakt 31 augustus 2017
• Paard en Pony wedstrijden (15-17 september 2017), ZS-00297, Onlandsweg 2, bekendgemaakt 31 augustus 2017
• Opblaasbaar voetbalveld en dartwand (16 september 2017), ZS-00779, grasveld naast Ter Avest Sport 2000, bekendgemaakt 31 augustus 2017

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bestemmingsplannen

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 29 augustus 2017 besloten het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Hasseltweg 12/12a en Hengelosestraat 53” ter inzage te leggen. Het plangebied bevindt zich aan de Hasseltweg 12 te Haaksbergen. Het betreft de realisatie van een gebouw van 150 m2 voor het aanwezige
hoveniersbedrijf. Als tegenprestatie wordt een gebouw van 390 m2 gesloopt aan de Hengelosestraat 53. Tevens wordt er geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit.
Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1152-0001.

Ter inzage
Het ontwerp “bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Hasseltweg 12/12a en Hengelosestraat 53” (inclusief bijbehorende bijlagen) ligt met ingang van 8 september 2017 tot en met 19 oktober 2017 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl > Bestemmingsplannen inzien > Buitengebied > Ontwerp.
Hier vindt u ook een rechtstreekse link naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de terinzagetermijn kan een ieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen.
Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met behandeld ambtenaar Ruud Oude Moleman via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.