Openbare bekendmakingen 17 augustus 2017

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblrmail

De openbare bekendmakingen van de gemeente Haaksbergen van 17 augustus 2017.

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 26 augustus kunt u oud papier brengen naar de Pius X-school aan de W.H. Jordaansingel 20 en naar de parkeerplaats bij VV Buurse. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar Basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoon (053) 5734567.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 26 augustus haalt basisschool Holthuizen oud papier op in inzamelgebied 3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic tussen zit en het papier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de containerverzamelplaats.

17 augustus 2017

Bron: GemeenteNieuws

TWEEDEHANDS GOEDEREN
Kleding en goederen voor de rommelmarkt kunt u elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur brengen naar VV Hoeve Vooruit bij gemeenschapshuis ’t Meuken aan de Beckummerweg. Oud ijzer kunt u elke dag brengen naar de container die daar staat. Voor nadere informatie kunt u bellen naar (074) 357 55 37.

Goederen voor de rommelmarkt kunt u elke woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en op elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur brengen naar de Keiensleppers aan de Industriestraat 75. Voor informatie kunt u bellen met de heer Toebes, (053) 572 22 64.

Op donderdag 7 september halen vrijwilligers van de Hervormde Gemeente gratis tweedehands goederen aan huis op. Voor informatie kunt u bellen naar (053) 5724379.

ROMMELMARKT
Op zaterdag 26 augustus houdt de Nederlands Hervormde Gemeente een rommelmarkt aan de Jhr. von Heijdenstraat. Voor informatie hierover kunt u bellen naar (053) 5724379.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN
Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
• Broekdijk 16, ZO-04882, het aanbouwen van een melkstal, aspect bouw, ingediend 5 augustus 2017
• Kerkweg/Mentinkweg, Kadastraal bekend Sectie N 305 en 1024, het kappen van 17 inlandse eiken, t.b.v. de nieuwe N18, aspect kappen, ingediend 7 augustus 2017.
• Morsinkhofweg 30, ZO-04874, het uitbreiden van een werkplaats, aspect bouw, ingediend 31 juli 2017
• Morsinkhofweg 36, ZO-04885, het verbouwen van landgoed de Bleeck, aspect bouw, ingediend 9 augustus 2017

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van plan zijn vergunning te verlenen:
• Eibergsestraat ong., mast 33 en Goorsestraat ong., mast 8, ZO-04818, het plaatsen van lichtmastreclame, aspect bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met ingang van 17 augustus 2017 kunnen binnen twee weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
• Grashof 15,17,19 en 21, kadastraal bekend onder sectie R, nummer 1348, ZO-04820, het bouwen van vier woningen, aspect bouw, bekendgemaakt 9 augustus 2017
• Kerkweg/Mentinkweg, Kadastraal bekend Sectie N 305 en 1024, het kappen van 17 inlandse eiken, t.b.v. de nieuwe N18, aspect kappen, bekendgemaakt 16 augustus 2017
• Welmerweg 2, ZO-04805, het realiseren van een overkapping, aspect bouw, bekendgemaakt 9 augustus 2017

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 2 augustus 2017. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING
• 125 jaar weekmarkt Haaksbergen (25 oktober 2017), ZS-00699, markt, ingediend 3 augustus 2017

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
• ANWB Streetwise/Hallo Auto 2017 (4 en 5 september 2017), ZS-00600, Lavendel, bekendgemaakt 8 augustus 2017
• Concours Hippique 2017 (12 t/m 20 augustus 2017), ZS-00291, Beckummerweg 11, bekendgemaakt 4 augustus 2017
• Filmavond 2017 (26 augustus 2017), ZS-00516, centrum, bekendgemaakt 3 augustus 2017
• Noaber Festival 2017 (27 augustus 2017), ZS-00553, de Watermolen, bekendgemaakt 4 augustus 2017
• Volksfeesten Buurse 2017 (18-20 augustus 2017), ZS-00332, Haaksbergerweg, bekendgemaakt 10 augustus 2017

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bestemmingsplannen

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Heetpasweg 2 en Zendvelderweg 4, 5 en 7’ met
ingang van 28 juli 2017 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plangebied bevindt zich aan de Heetpasweg 2 en de Zendvelderweg 4, 5 en 7. Het betreft een rood-voor-roodproject waarbij op beide erven in totaal minimaal 1500 m2 aan gebouwen gesloopt wordt en daarvoor in de plaats een woning gerealiseerd mag worden aan de Heetpasweg 2 van maximaal 1000 m3 en een bijgebouw van maximaal 200 m2. Aan de Zendvelderweg 4 krijgt het rijksmonument de functie van restauratieatelier voor antiquiteiten. Tevens wordt er geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1149-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl -> Bestemmingsplannen inzien
-> Buitengebied -> Onherroepelijk. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl.

BESTEMMINGSPLAN DORP
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het wijzigingsplan ‘Kop Parallelweg fase 2’ met ingang van 28 juli 2017 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit wijzigingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het wijzigingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plangebied ligt achter het terrein van de museum buurtspoorweg tussen de M.A. de Ruyterstraat, Goorsestraat, Parallelweg en het bedrijf Odink Koenderink en betreft de realisatie van woningbouw (maximaal 30 woningen) voor fase 2 op het terrein achter de nieuwe brandweergarage. Het vastgestelde wijzigingsplan heeft als doelstelling de gewenste situatie juridisch
vast te leggen. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0158.WP1004-0002.

Het onherroepelijke wijzigingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl -> Bestemmingsplannen inzien -> Haaksbergen Dorp – Woongebied -> Onherroepelijk. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar
ruimtelijkeplannen.nl.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.